Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Thông báo về việc công bố, công khai phê duyệt bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:54, Thứ Năm, 16-5-2024

 

Ngày 15/05/2024 UBND thị trấn Hồ Xá ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về việc công bố, công khai phê duyệt bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh.

* Thông báo số 31/TB-UBND

* Quyết định số 1061/QĐ - UBND

CÁC TIN KHÁC
Thông báo công bố, công khai Quyết định 925/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 (14/05/2024)
Danh sách tổ hòa hòa giải cơ sở viên và tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Hồ Xá (12/04/2024)
Thông báo số: về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh (05/04/2024)
THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (22/02/2024)
Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/01/2024)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024 (09/01/2024)
Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh (05/01/2024)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023 (08/01/2024)
Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính. (22/07/2023)
TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ (29/06/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH