Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Danh sách tổ hòa hòa giải cơ sở viên và tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Hồ Xá


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:15, Thứ Sáu, 12-4-2024

 

Danh sách tổ hòa hòa giải cơ sở viên và tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Hồ Xá

* Xem nội dung chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số: về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh (05/04/2024)
THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (22/02/2024)
Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/01/2024)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024 (09/01/2024)
Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh (05/01/2024)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023 (08/01/2024)
Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính. (22/07/2023)
TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ (29/06/2023)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (27/04/2022)
Thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò đi đầu của “dân vận chính quyền” (08/07/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH