Niêm yết quy chế dân chủ - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS
Danh sách tổ hòa hòa giải cơ sở viên và tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Hồ Xá

Danh sách tổ hòa hòa giải cơ sở viên và tuyên truyền viên pháp luật thị trấn Hồ Xá

Thông báo số: về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh

Thông báo số: về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024

Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của...

Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của...

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023

Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính.

Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính.

TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ

TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH