Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:28, Thứ Bảy, 22-7-2023

Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, trong thời gian qua, thị trấn Hồ Xá đã ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

 

Xác định cải cách hành chính là một một nhiệm vụ quan trọng trọng việc nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền. UBND thị trấn Hồ Xá đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh IP, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ trực tuyến khi đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

 

 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản Quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. 6 tháng đầu năm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn đã tiếp nhận tổng số: 2.373 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 1.760 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 609 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 2.365 hồ sơ. Thanh toán trực tuyến 39%, biên lai điện tử 72%; Chứng thực điện tử bản sao từ bản chính: 20 hồ sơ. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và tổ chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tuch hành chính mới ban hành,

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn; niêm yết công khai tại UBND thị trấn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của thị, phấn đấu thực hiện trên 85% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Phấn đấu công tác cải cách hành chính năm 2023 đảm bảo yêu , đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Ảnh, bài: Ban biên tập

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH