Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022. Các nội dung hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư - khóa XIII


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:22, Thứ Tư, 27-4-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong 02 ngày 14, 15/4/2022 Đảng ủy thị trấn Hồ Xá đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và các nội dung của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XIII của cho hơn 1.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, đợt học tập quán triệt lần này được chia làm 04 lớp. Báo cáo viên của hội nghị gồm các đồng chí Trần Thị Thu Hà: UVTV - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Bùi Trung Thành: PGĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị.

 

Qua 02 ngày tổ chức học tập Nghị quyết cán bộ, đảng viên đã được các đồng chí báo cáo viên quán triệt với các nội dung: Quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra qua các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là Hội nghị Trung ương 3 khóa VII năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2 khóa VIII năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII.

Quán triệt làm rõ nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII trong đó xác định quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với Đảng viên và các cấp ủy, tổ chức Đảng mà còn mở rộng ra cả cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; Mục tiêu lần này cũng được xác định cao hơn, sát thực và phù hợp với tình hình mới, không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống” trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Tập trung xây dựng đội ngủ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan. Của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân…, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tham nhũng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện./,

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH